KMPlayer 64X

KMPlayer 64X

PandoraTV – 48,2MB – Freeware – Windows
Key features High quality video: You can watch high quality video such as 4K, 8K, UHD, 60FPS more vividly than any other player. - It is possible to rotate the screen and play the high quality video using the more powerful Video Renderer. - The latest high-quality video codecs such as HEVC (h.265), h.264, VP9 also use the hardware acceleration function, so CPU usage rate is very low, so you can enjoy high quality video even in low-end PC or multitasking environment. - Support almost all video formats. - Supports subtitles and Blu-ray image subtitles in various file formats (PGS subtitles, etc.). - Supports Blu-ray Disc and DVD. - YouTube download function: You can enter the YouTube URL and play and download right from KMPlayer. 'PC (64bit)'! - GIF capture function: It is possible to capture the moving image by moving image (GIF format). - Support for various languages ​​in 42 countries

Tổng quan

KMPlayer 64X là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi PandoraTV.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của KMPlayer 64X hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/10/2018.

KMPlayer 64X đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 48,2MB.

KMPlayer 64X Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho KMPlayer 64X!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có KMPlayer 64X cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.